W?asna firma - warto czy nie warto?

W?asna firmaW?asna firma - warto czy nie warto?

Prowadzenie w?asnej firmy to szansa na osi?gni?cie sporego sukcesu i zdobycie bezcennego do?wiadczenia zawodowego, które procentuje przez ca?e pó?niejsze ?ycie zawodowe, a przede wszystkim stworzenie dla siebie miejsca pracy, które przyniesie nam prawdziw? satysfakcj?.

Jednak oprócz wielu korzy?ci, jakie za sob? niesie prowadzenie w?asnej dzia?alno?ci, pojawiaj? si? równie? trudno?ci z tym zawi?zane. Z tego te? powodu przed podj?ciem tak wa?nej decyzji, warto rozwa?y? wszystkie "za i przeciw", a tak?e wzi?? pod uwag? w?asne predyspozycj? i oczywi?cie sytuacj? panuj?c? na lokalnym rynku.

WiÄ™cej…

   

Zachowania konsumenta

Zachowania konsumentaNa zachowania konsumenta wp?ywaj? liczne czynniki. Jednym z nich mo?e by? reklama, jednak du?y wp?yw ma otoczenie spo?eczno - kulturowe. W jaki sposób wp?ywa ono na zachowanie konsumenta? Jakie czynniki maj? decyduj?ce znaczenie?

Jednym z wa?niejszych czynników jest oddzia?ywanie na konsumenta osób przebywaj?cych w jego najbli?szym otoczeniu. Wp?ywu innych ludzi lekcewa?y? nie mo?na. Pogl?dy innych, podejmowane przez nich decyzje mog? w istotny sposób wp?ywa? na zachowania konsumentów.

WiÄ™cej…

   

Finanse prywatne i publiczne

Finanse publiczneZwyczajowo, finanse dzieli si? na prywatne i publiczne. Te pierwsze, to finanse gospodarstw domowych, czyli ka?dej rodziny.

Finanse prywatne to równie? dochody, pozyskiwane z prowadzenia w?asnej dzia?alno?ci gospodarczej. Poza tym jest to has?o ?ci?le zwi?zane z zagadnieniem finansów przedsi?biorstwa, które zajmuj? si? problemem pozyskiwania kapita?u i funduszy na rozpocz?cie dzia?alno?ci gospodarczej.

WiÄ™cej…